sunshine


Napsugár csoport

36 éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, a Krasznokvajdai Óvodában. A 2019/20-as nevelési évben az intézményvezető engem bízott meg a nagy – középső csoport vezetésével. Nevünk Napsugár csoport.

A csoport összetétele vegyes képet mutat. Jelenleg 20 fő a létszámunk. A nemek tekintetében 7 fiú és 13 lány. Legtöbben mélyen alul szocializált környezetből jönnek, ezért az óvodában folyó nevelő, oktató munka meghatározó szerephez jut.

A szülők többsége alkalmi munkából él vagy a helyi önkormányzat közhasznúként foglalkoztatja. Sajnos csak kevesen tudnak elhelyezkedni állandó dolgozóként állami vagy magánszférában. Végzettségüket tekintve érettségivel, szakmunkásképzővel, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A csoportban 10 HHH és 7 HH gyerek van és 3 H nélküli. A játéktevékenységben vannak kezdeményezők, vannak aktívan résztvevők, önállóan tevékenykedőek, visszahúzódóak, félénkek és irányíthatóak.

A gyerekek értelmi képessége változatos képet mutat. Kiemelkedően tehetséges nincs közöttük, de vannak ügyesek, aktívak és szorgosak. Szüleik tőlük telhető módon érdeklődőek igyekeznek nyomon követni gyermekük óvodai tevékenységét. Az óvodának jó a kapcsolata velük. A hagyományőrző nevelés vonzó a hozzánk érkező családok számára. A szülőkkel való jó kapcsolat kialakulását családlátogatásokkal, óvodai rendezvényekkel, szülői értekezletek oldott hangulatával segítjük elő. A szülők részéről nagyfokú érdeklődés tapasztalható a befogadás időszakától az óvodáskor végéig. Elfogadják szokásrendszerünket, aktívan közreműködnek programjainkban. Bármikor bátran fordulhatnak az intézmény vezetőjéhez és az ott dolgozó pedagógusokhoz. A csoport tagjai több településről járnak be az óvodába. Krasznokvajda: 12 fő, Szászfa: 3 fő, Pamlény: 1 fő, Büttös: 1 fő, Gagyvendégi: 1 fő, Kány: 1 fő, Gagyvendégi: 1 fő, Gagybátor: 1 fő

Lassan fejlődik a csoport, a szokásokat, szabályokat igyekszünk betartani. A gyermekek óvodába kerülésekor kiemelt feladatunk az óvodai szokásrendszer kialakítása, melyet szeretetteljes légkörben valósítunk meg. Az első hetek az idejárók visszaszoktatásáról, és az új gyermekek befogadásáról szólnak. Egyéni, a csoportra jellemző köszönést vezettünk be.

A csoportban a foglalkozásokat képzett óvónő tartja, így a szakmai színvonal biztosított. A gyerekek személyiségének fejlesztése megoldott, foglalkozásokon különböző módszerekkel sajátítják el az ismereteket. Új programként került bevezetésre a Boldogságóra. Ezeken a foglalkozásokon a gyermekek érzelmi, kommunikációs, akarati, kognitív képességeinek kialakítására és azok fejlesztésére fókuszálunk A csoportszobában esztétikus funkcióval ellátott sarkakat alakítottam ki, amelyeket szimbólumképek jelölnek. Így különböztetjük meg a zenei készségfejlesztésre alkalmas kuckót, meséléshez, bábozáshoz alkalmas birodalmat, rajzolásra, barkácsolásra, festésre alkalmas alkotó sarkat környezeti projektek feldolgozásához, gyűjtőmunkák helyének kialakítására alkalmas építő, konstruktív játszósarkat. Kuckóinkban könnyedén alakulnak ki spontán játékok, jellemzően szerepjátékok. Babakonyhai játékot és bábozást kedvelik. Szívesen használják a legót. Kedvelt tevékenységük a rajzolás és a gyurmázás. Differenciált csoportmunka, frontális tevékenység, kooperatív technikák egyaránt megtalálhatóak. Innovatív fejlesztéseknek a részesei lehetnek. Az internet is alkalmazásra kerül. Frontális közvetve kötelező tevékenységek a nagymozgások, vers, mese, dramatikus játék, melyre a Magyar népmesék sorozat szignáljával hívom a gyerekeket. A mesevár, a beszélgetőkör módszere alkalmas helyszín. Itt megbeszéljük az aktuális kérdéseket, pozitív cselekedet, mely a Boldogság óra első lépcsőfoka. A közös beszélgetések folyamán lehetőség nyílik egymás megfigyelésére, meghallgatására és a türelem gyakoroltatására. A gyermekeknek nagymozgást hetente egyszer tartunk, melyben minden kisgyermek örömmel és kitartóan vesz részt. Mindennapos mozgásuk a szabad levegőn történik. Az időjárás függvényében minden nap kimegyünk az óvoda udvarára. Énekelni nagyon szeretnek. A zenei készségfejlesztés a zenei térben történik. Az énekes körjátékok eljátszása a teljes csoport részvételével történik. A rajz, mintázás, kézimunka tevékenységek látványos elemei csalogatóak a gyermekek számára. Egy témában lehetőséget biztosítunk többféle technika kipróbálására. Így a gyerekek szabadon választhatják ki a nekik tetsző megoldást. A külső világ tevékeny megismerése,a környezet megszerettetése érdekében olyan programokat tervezünk ( séta, könyvtár, bolt )amelyek élményt jelentenek nekik. Itt erősödik társas kapcsolatuk, együttműködési képességük. Élményfeldolgozó beszélgetések során bővül szókincsük, erősödik anyanyelv iránti szeretetük.

A különböző rendezvények (versenyek) rejtett jellembeli tulajdonságokat hozhatnak felszínre. Így vannak köztük bátor és visszahúzódó, aktívabb és fegyelmezetlenebb gyerekek. Ismerem a gyerekeket, a legtöbbnek már a szüleinek is óvó nénije voltam. Így bizalmasabb lehet a kapcsolat közöttünk. A felmerülő problémák megoldása gyorsabb és hatékonyabb lehet.

Baráti kapcsolatok piciny csírái megjelennek, hamar egymásra találnak az azonos érdeklődésű gyerekek. A gyermekek kapcsolatai folyamatosan formálódnak, alakulnak, vannak, akik kiscsoporttól kezdve kölcsönös barátságot ápolnak. Egyes gyermekeket nagyon kedvelnek társaik. Csoportunkban egyre többször fordul elő az elmélyült együttjátszás. Általában a domináns gyerekek irányítják a játék alakulását. A gyerekek együttjátszása során előfordulnak konfliktushelyzetek. Arra irányítjuk őket, hogy próbálják kedvesen megbeszélni, nem veszekedve. Ha nem sikerül megoldást találniuk, akkor segítünk és adunk iránymutatást. Vannak gyerekek, akik egyedül szeretnek játszani. A játékokat egyre ügyesebben rakják el. Közösség erősítő szerepe van, a születés- és a névnapi köszöntéseknek és a csoportszoba dekorálásának. A csoport erőssége, hogy vannak olyan gyerekek is a csoportban, akik a szokásokat betartják, gyengesége az, hogy van, aki nem, mert újonnan érkezett. A közösségépítő tevékenység közös akarattal alakítható. A cél pedig nem más, óvodásból iskolaérett gyermek nevelése.

Vallom, programunk alapelvével tudok azonosulni,mely így szól:

"Szeretetteljes, biztonságot adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek."

A gyermekek számíthatnak rám, bátran fordulhatnak hozzám, ha segítségre, bátorításra van szükségük önállóságuk kialakítása érdekében. Pedagógiai pályám során odafigyeléssel, empátiával, sok dicsérettel, bátorítással, jó hangulatú légkör kialakításával, minden esetben jól működő, egymás felé szeretettel forduló, motivált esztétikai élményekre fogékony minőségi zenére érzékeny önálló gyermek közösségek alakultak ki.